Η επίπτωση των αυξημένων συγκεντρώσεων των φυτικών στερολών στον louboutin Greece ορό για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο δεν είναι σαφής. Πραγματοποιήσαμε μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση με στόχο να διερευνήσει αν υπάρχει σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων των δύο στερόλες κοινό φυτό (σιτοστερόλη, η καμπεστερόλη) και τα καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD) στον ορό. Ψάξαμε συστηματικά την MEDLINE βάσεις δεδομένων, EMBASE, και COCHRANE για μελέτες που δημοσιεύθηκαν μεταξύ Γενάρη 1950 και του Απριλίου 2010 που αναφέρθηκαν αναλογίες είτε κίνδυνος (RR) της καρδιαγγειακής νόσου σε σχέση με τις συγκεντρώσεις ορού στερολών (είτε απόλυτη είτε εκφράζονται ως λόγοι σε σχέση με την ολική χοληστερόλη) ή ορού Οι συγκεντρώσεις στερολών σε περιπτώσεις CVD και έλεγχοι ξεχωριστά. Περιεκτικότητα σε σίδηρο των κυψελιδικών μακροφάγων και υγρό BAL προσδιορίσθηκε με μια χρωματομετρική μέθοδο και φερριτίνη περιεχόμενο των κυψελιδικών μακροφάγων και BAL υγρό μετρήθηκε με μία διπλής όψης ανοσοραδιομετρικές method.RESULTS: κυψελιδικά μακροφάγα ανακτώνται από τους χρήστες κρακ περιείχαν περισσότερο σίδηρο από ό, τι από τα κυψελιδικά μακροφάγα μη καπνιστές (25,4 +/- 2,9 nmol / 10 (6) έναντι 5,5 +/- 0,6 nmol / 10 (6) [μέση τιμή +/- SE]? p & lt? 0,01). Υπήρξαν παρόμοιες αυξήσεις στα κυψελιδικά μακροφάγα φερριτίνης καθώς και BAL σίδηρο υγρό και φερριτίνης σε χρήστες κρακ, σε σύγκριση Christian Louboutin Shoes με τους μη καπνιστές. BAL συγκεντρώσεις φερριτίνης υγρό σε θέματα καπνίσματος τόσο ρωγμή και τα τσιγάρα αυξήθηκαν, σε σύγκριση με άτομα κάπνισμα κρακ μόνη της ή τσιγάρα μόνη (p & lt? 0,05) .CONCLUSIONS: Χρήση της ρωγμής αυξάνει τις συγκεντρώσεις ενδοπνευμονικής του σιδήρου και της φερριτίνης. Επιπλέον, αυτές οι αποκρίσεις που συνδέονται με αποκρίσεις μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρόνιας πειράματα (21 ημέρες) εκτίμηση επιβίωση, την ανάπτυξη και την αναπαραγωγική γνωρίσματα. Προσαρμοσμένη Daphnia magna μικροσυστοιχίες χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση transcriptomic αλλαγές. Ιεραρχική ανάλυση συστάδων δεν οδήγησε σε σαφή διάκριση μεταξύ christian Louboutin Greece των απλών ενώσεων υποδηλώνει παρόμοια μοριακή τρόπους δράσης. ΣΚΟΠΟΣ: Να εκτιμηθεί η επίδραση της ηλικίας και της αρτηριακής πίεσης κατά τη στιγμή της σάρωσης στις ταχύτητες αρτηρία έσω καρωτίδα και η διάμετρος της διατομής σε υπερηχογράφημα Doppler (ΗΠΑ) .MATERIALS ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Κατά τη διάρκεια 12 μηνών, 1020 διαδοχικοί ασθενείς υποβλήθηκαν σε εσωτερική καρωτιδική αρτηρία Doppler ΗΠΑ . Καθόλου ή ελάχιστος αρτηριακή νόσο βρέθηκε σε 142 ασθενείς (67 γυναίκες, 75 άνδρες). Η πίεση του αίματος καταγράφηκε πριν από την εξέταση. Η συσσώρευση των σωματικών βλαβών του DNA έχει ενοχοποιηθεί ως αιτία της γήρανσης σε μετάζωα. Ένας πιθανός μηχανισμός με τον οποίο αυξάνεται βλάβης του DNA μπορεί να οδηγήσει σε κυτταρικό εκφυλισμό και το θάνατο είναι με στοχαστική απορύθμιση της έκφρασης του γονιδίου. Εδώ θα δοκιμάσετε άμεσα για την αύξηση της μεταγραφής louboutin Shoes του θορύβου σε ηλικιωμένους ιστούς με διάσταση ενιαίο καρδιομυοκυπάρων από φρέσκα δείγματα καρδιά τόσο των νέων όσο και των παλαιών ποντίκια, που ακολουθείται από την παγκόσμια ενίσχυση mRNA και ποσοτικοποίηση των επιπέδων του mRNA σε ένα πάνελ της οικοκυρικής και η καρδιά-ειδικών γονιδίων.